Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Občanský spolek Triangl Markvartice se snaží oživit společenské dění v obci.
Ochrana přírody a krajiny
Pořádání a propagace kulturních, turistických a vzdělávacích akcí
Brigády, výlety, turnaje, koncerty
Propagace aktivit spolku (webové stránky, tištěný občasník, okresní tisk)

Triangl Markvartice, z. s.

djObčanský spolek Triangl Markvartice, z. s., má za cíl pořádání akcí pro různé skupiny obyvatel nejen z obce Markvartice. Jedná se předevšímo akce v oblasti ochrany přírody a krajiny, kultury, turistiky a sportovních aktivit.

e-mail: info@triangl-markvartice.cz
Get Adobe Flash player

O NÁS

Předmětem činnosti spolku je:


1. pořádání akcí pro různé skupiny obyvatel obce Markvartice

2. ochrana přírody a krajiny

3. spolupráce se školním klubem v oblasti vzdělávání, kulturních a sportovních aktivit

4. aktivní zapojení se do činnosti MAS Labské skály

5. propagace aktivit spolku (webové stránky, tištěný občasník, okresní tisk)

6. získávání finančních prostředků (dary, dotace) a jejich investování v obci

 

Stanovy spolku Triangl Markvartice, z. s.

I. Název a sídlo

1. Název spolku: Triangl Markvartice, z.s.
2. Sídlo spolku: Markvartice 397, 407 42

 

II. Předmět činnosti

 

Předmětem činnosti spolku je:
1. pořádání akcí pro různé skupiny obyvatel obce Markvartice

2. ochrana přírody a krajiny

3. spolupráce se školním klubem v oblasti vzdělávání, kulturních a sportovních aktivit
4. aktivní zapojení se do činnosti MAS Labské skály
5. propagace aktivit spolku (webové stránky, tištěný občasník, okresní tisk)
6. získávání finančních prostředků (dary, dotace) a jejich investování v obci

 

III. Členství ve spolku

 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení

písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.

Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

 

2. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) volit předsedu spolku,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d) podílet se na praktické činnosti spolku.

 

3. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly

v rozporu se zájmy spolku,

d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 

4. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b) úmrtím člena,

c) zánikem spolku,

d) člen spolku nezaplatil členský příspěvek ani po výzvě představenstva v dodatečně stanovené lhůtě,

e) člen spolku zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré jméno

spolku, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze spolku písemně

upozorněn představenstvem,

f) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy

v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných

údajů. O vyloučení člena spolku (body d - f) rozhoduje představenstvo.

 

IV. Práva a povinnosti členů

 

1. Člen spolku má právo účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a

uplatňovat návrhy a tím se podílet na řízení spolku.
2. Člen spolku má právo být informován o pořadu jednání členské schůze na pozvánce doručené mu

formou dopisu (v elektronické podobě) nejméně 15 dnů před konáním členské schůze a právo obdržet

od představenstva na požádání kopii zápisu z jednání valné hromady a to do 60 dnů od jejího konání. V

naléhavých případech může být 15-ti denní lhůta představenstvem zkrácena.
3. Člen má povinnost přispívat svou činností k dosažení cílů spolku a dodržovat a naplňovat společně

dohodnuté postupy.
4. Člen má povinnost zaplatit členský příspěvek, usnese-li se na tom členská schůze spolku.
5. Po dobu trvání spolku ani v případě jeho zrušení není člen sdružení oprávněn požadovat vrácení svých

členských příspěvků.

 

V. Organizační struktura spolku

 

Orgány spolku jsou: 1. Členská schůze
2. Představenstvo
3. Revizor

1. Členská schůze


1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členem členské schůze je každý přítomný člen spolku.

1.2. Do působnosti členské schůze patří: a) volba a odvolávání členů představenstva a revizora
b) schvalování změn stanov
c) schvalování členských příspěvků

d) rozhodnutí o zániku spolku
1.3. Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň ⅔ členů.
1.4. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.
1.5. Hlasovací právo všech členů je rovné.
1.6. Členská schůze se koná nejméně 1x ročně. Svolává ji představenstvo či revizor.

1.7. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň

jedna třetina členů spolku.
1.8.
O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje pověřený člen spolku zápis do 14 dnů od

jejího konání. Zápis svým podpisem ověřují dva členové představenstva přítomní na zasedání členské

schůze. Zápis se spolu se seznamem přítomných členů uchovává v archivu spolku po celou dobu jeho

trvání.

2. Představenstvo


2.1. Představenstvo je statutárním orgánem spolku, řídí činnost spolku a jedná jeho jménem.
2.2. Představenstvo má 5 členů (předsedu, místopředsedu a 3 členy).
2.3. Je voleno členskou schůzí na dobu 5 let, opětovné zvolení je možné.
2.4. Představenstvo si ze svého středu volí předsedu. Předseda představenstva svolává a řídí zasedání

představenstva.
2.5. Předseda představenstva je povinen svolat představenstvo, požádá-li o to nejméně třetina členů

představenstva nebo revizor.
2.6. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně.
2.7. Za spolek jedná navenek v běžných věcech samostatně předseda představenstva. Ve věcech s plněním

nad 100.000,- Kč jednají všichni členové představenstva společně.
2.8. Prvními členy představenstva jsou členové přípravného výboru ve složení:

Mgr. Radomír Tulka, předseda

Ing. Mária Hodboďová, místopředsedkyně

Ing. Jakub Nerad

Jarmila Kopecká

Michal Hakl

2.9. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují členské schůzi. Při své

činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí.
2.10. Do působnosti představenstva patří zejména: a) svolává členskou schůzi
b) vykonává usnesení členské schůze
c) rozhodnutí o vzniku členství člena a zrušení

členství člena
d) vede seznam členů sdružení
2.11. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
2.12. Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.
2.13. Hlasovací právo je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

2.14 Statutární zástupci rozhodují v běžných věcech do 100 tis. Kč samostatně, ve věci plnění nad sto tisíc rozhoduje členská schůze.

2.15. Ve věci změny stanov rozhoduje vždy členská schůze3. Revizor


3.1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a

uskutečňování jednotlivých činností spolku.
3.2. Revizora volí členská schůze.
3.3. Funkční období revizora jsou 3 roky.
3.4. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k

spolku v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.
3.5. Prvním revizorem je: Jana Milichovská
3.6. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena představenstva nebo osoby, která je oprávněna jednat jako

zástupce spolku.
3.7. Revizor provádí běžnou revizi hospodaření a předkládá členské schůzi a představenstvu výroční revizní

zprávu.
3.8. V rámci své působnosti je revizor oprávněn:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se spolku
b) svolat mimořádné jednání představenstva či valné hromady, jestliže to vyžadují zájmy spolku
c) má právo účastnit se jednání představenstva a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá

 

VI. Zásady hospodaření spolku

 

1. Zdroje spolku tvoří:
a) dary a příspěvky tuzemských i zahraničních osob (fyzických i právnických) včetně státních institucí,
b) výnosy z vlastní činnosti spolku,

c) členské příspěvky,
d) výnosy z jiných finančních zdrojů.

2. Způsoby použití a poskytování prostředků spolku:
2.1. Hospodaření spolku se řídí vnitřními předpisy spolku a obecně platnými předpisy.
2.2. O použití prostředků spolku rozhoduje představenstvo spolku.
2.3. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a k zajištění vlastního

provozu spolku.

 

VII. Výroční zpráva

 

1. Spolek vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. 6.
2. Výroční zpráva je zasílána členům, představenstvu, revizorovi a sponzorům spolku.

 

VIII. Závěrečné ustanovení

 

Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými po sobě jdoucími dodatky.

 

Účinnost od 1. 1. 2015

 

V Markvarticích dne 15.11.2014

 

Zapsal: Ověřil:

 

.................................                                                                                                   .....................................

Mgr. Radomír Tulka                                                                                                   Ing. Mária Hodboďová

Přečteno: 6635 x

BUĎ FANOUŠEK

PANORAMA

streetview_markvartice